Napište nám

8 + 8

Směrnice o ochraně oznamovatelů (Whistleblowing)

Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu.

 
V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021, a v souladu se zákonem …..(bude doplněno po přijetí příslušného zákona) zavádí škola jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.
 
Škola jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku, kterou zveřejňuje na webu školy. Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení.
 
Každý oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (Směrnice EU) dozví o porušování práv Unie, může podat oznámení písemně (elektronicky i v listinné podobě), nebo ústně – osobně (v přiměřené lhůtě) i telefonicky.
 
Každá osoba (oznamovatel), která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozví o porušování práv Unie a o protiprávním jednání jiných osob, je oprávněna podat oznámení písemně (elektronicky i v listinné podobě), nebo ústně – osobně (v přiměřené lhůtě) i telefonicky. Protiprávním jednáním se rozumí jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, dále jednání porušující právní předpis upravující určité vymezené oblasti (např. daně z příjmů právnických osob, zadávání veřejných zakázek, hospodářská soutěž, zpracování osobních údajů, životní prostředí, ochrany spotřebitele a další zákonem taxativně vymezené oblasti.
Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, příslušná osoba je vázána mlčenlivostí.
 
Pro oznámení lze využít formulář (Příloha č. 2 níže uvedené směrnice), nebo způsob oznámení lze dohodnout s příslušnou osobou: Ing. Jana Chmelová
 
Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení:
Telefon:              518 382 342              
E-mail:                zsvelka@zsvelka.cz
Datová schránka: 5m4kmyj
Adresa:                Velká nad Veličkou 461, 696 74

 

© 2011 - Masarykova základní škola Velká nad Veličkou • Realizace web studio dat