Napište nám

3 + 1

Informace o provozu školy od 1. 9. 2021

Obecná preventivní pravidla
 • opakované poučení žáků, praktický nácvik mytí rukou apod.
 • dodržování zásad osobní a respirační hygieny (např. používání jednorázových kapesníků)
 • dezinfekce rukou - ihned po vstupu do budovy a průběžně dle potřeby
 • sledování zdravotního stavu žáků
 • větrání učeben (přizpůsobte tomu oblečení žáků)
 • zvýšený úklid a dezinfekce všech užívaných prostor
 • zákaz vstupu osob s příznaky infekčního onemocnění (žáci chronicky nemocní nebo alergici s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel předloží třídnímu učiteli lékařské potvrzení)
 • omezení vstupu dalších osob do budovy školy
 • povinnost nošení ochrany dýchacích cest
 
Povinné nošení ochrany dýchacích cest
 • žáci, zaměstnanci, další osoby mají povinnost používat k zakrytí dýchacích cest předepsaný ochranný prostředek při vstupu do budovy a ve společných prostorách školy
 • žáci, kteří nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazený ochranný prostředek dýchacích cest, musí tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením
 • lékařské potvrzení předloží žák v den nástupu do školy nebo ho lze zaslat předem elektronicky třídnímu učiteli
 • předepsaný ochranný prostředek dle Mimořádného opatření MZDR - žáci do 15 let - rouška nebo respirátor, žáci od 15 let - respirátor třídy FFP 2
 
Screeningové testování žáků
 • 2 . - 9. ročník - 1. 9., 6. 9., 9. 9. 2021 - vždy 1. vyučovací hodinu
 • 1. ročník - 2. 9., 6. 9., 9. 9. 2021 - vždy 1. vyučovací hodinu
 • forma testování - neinvazivní antigenní testy pro samoodběr – GENRUI - instruktážní video zde - www.youtube.com/watch
 • v případě individuálního požadavku rodiče, bude jeho asistence při testování za dodržení hygienických opatření umožněna
 
Výjimky ze screeningového testování žáků
 • žáci, kteří splní podmínky pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění Covid - 19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu)
 • platný negativní výsledek testu provedený v odběrovém místě - test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný
 • nárok na výjimku z testování - nutno doložit písemným potvrzením, které žák odevzdává před testováním třídnímu učiteli
 • výsledky testu na protilátky nejsou náhradou za testování
 
Odmítnutí screeningového testování žáků
 • pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit za podmínek nastavených mimořádným opatřením MZDR
 • podmínky - ochrana dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, nesmí cvičit ve vnitřních prostorách, nesmí zpívat, při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět od ostatních žáků odděleně
 • uvedená opatření budou platná po dobu trvání screeningového testování
 
Odmítnutí screeningového testování žáků a povinnosti nosit ochranný prostředek dýchacích cest
 • žákovi nebude umožněna osobní přítomnost na vzdělávání
 • žák není automaticky omluven - na omlouvání z tohoto důvodu se vztahují pravidla Školního řádu ZŠ
 • škola nezajišťuje pro tyto žáky distanční vzdělávání
 
Postup školy v případě pozitivního výsledku testu
 • izolace od ostatních osob - žák je umístěn do izolační místnosti, kde pod dohledem vyčká na příchod zákonného zástupce
 • škola kontaktuje zákonného zástupce
 • škola vydá potvrzení o tom, že byl žák pozitivně testován
 • zákonný zástupce je povinen ihned kontaktovat praktického lékaře pro děti a dorost, který indikuje vyšetření metodou RT – PCR
 • v případě pozitivního výsledku testu RT - PCR je zákonný zástupce povinen neprodleně informovat školu
 • škola následně postupuje podle pokynů KHS
 • žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce po skončení povinné izolace, potvrzení o ukončení izolace vydá praktický lékař pro děti a dorost
 • v případě negativního výsledku testu RT - PCR se žák může navrátit k prezenční výuce, negativní výsledek testu doloží při nástupu do školy 
© 2011 - Masarykova základní škola Velká nad Veličkou • Realizace web studio dat