Napište nám

4 + 1

Zákony, vyhlášky, předpisy

Přehled nejdůležitějších právních předpisů, kterými se základní škola řídí:
Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky
Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv
Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol

 

Právní předpisy jsou k nahlédnutí na sekretariátě školy.

 

© 2011 - Masarykova základní škola Velká nad Veličkou • Realizace web studio dat