Napište nám

8 + 5

Informace pro rodiče - Otevření škol pro 1. a 2. stupeň

DLE OFICIÁLNÍHO SDĚLENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ:

1. stupeň (1. až 5. roč.)

V souladu s harmonogramem uvolňování vládních opatření v oblasti školství bude od pondělí 25. května 2020 umožněna osobní přítomnost žáků prvního stupně základní školy na organizovaných a zájmových aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná.

V rámci ochrany rizikových skupin žáků a jejich rodinných příslušníků a pedagogických i nepedagogických pracovníků bude i nadále pokračovat distanční výuka (tedy pro žáky, kteří do školy nenastoupí).

Upozorňujeme, že přijetí dítěte do školní skupiny je podmíněno podepsáním čestného prohlášení zákonným zástupcem dítěte o nerizikovosti žáka a dalších osob, které s ním sdílejí společnou domácnost.

Aby se naše škola mohla na tuto situaci co nejdříve připravit, žádáme Vás o vyplnění krátkého dotazníku. Své vyjádření spolu s čestným prohlášením pošlete, prosím, co nejdříve, nejlépe do 7. května 2020 na emailovou adresu své třídní učitelky nebo odevzdejte přímo ve škole. V případě, že se rozhodnete dítě do školy neposílat, není zapotřebí vyplňovat čestné prohlášení. 

2. stupeň (9. roč.)

V souladu s harmonogramem uvolňování vládních opatření v oblasti školství bude od pondělí 11. května 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku základní školy pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Účast žáků však nebude povinná.

V rámci ochrany rizikových skupin žáků a jejich rodinných příslušníků a pedagogických i nepedagogických pracovníků bude i nadále pokračovat distanční výuka (tedy pro žáky, kteří do školy nenastoupí).

Upozorňujeme, že přijetí dítěte do školní skupiny je podmíněno podepsáním čestného prohlášení zákonným zástupcem dítěte o nerizikovosti žáka a dalších osob, které s ním sdílejí společnou domácnost.

Aby se naše škola mohla na tuto situaci co nejdříve připravit, žádáme Vás o vyplnění krátkého dotazníku. Své vyjádření spolu s čestným prohlášením pošlete, prosím, co nejdříve, nejpozději do 7. května 2020 na emailovou adresu své třídní učitelky nebo odevzdejte přímo ve škole. V případě, že se rozhodnete dítě do školy neposílat, není zapotřebí vyplňovat čestné prohlášení.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO OTEVŘENÍ ŠKOLY

1. Zjištění zájmu zákonných zástupců

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o školní docházku svého dítěte vyplněním Dotazníku pro rodiče (u žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020, u žáků 1. stupně do 18. 5. 2020.) Všichni rodiče, výše jmenovaných žáků, zašlou (co nejdříve) vyplněný dotazník třídnímu učiteli svého dítěte do e-mailu nebo odevzdají přímo ve škole. V případě zájmu o školní docházku (odpověď v dotazníku ANO) vyplní a podepíše zákonný zástupce Čestné prohlášení, které naskenované odešle taktéž třídnímu učiteli do e-mailu nebo odevzdá přímo ve škole. Čestné prohlášení zákonného zástupce je nezbytné k zařazení žáka do školní skupiny. Pokud zákonný zástupce žáka tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

2. Rozdělení žáků do školních skupin

Žáci budou rozděleni do školních skupin maximálně po 15, které se nebudou během docházky do školy do 30. 6. 2020 měnit. Každá skupina bude pracovat odděleně. O složení skupin a časovém rozvrhu práce budou rodiče informování prostřednictvím třídních učitelů.  

3. Zajištění stravování

Oběd bude dle stanovených hygienických podmínek pro jednotlivé skupiny zajištěn ve školní jídelně.

4. Zdravotní stav žáků

Při vstupu do školy bude žákům vždy měřena teplota bezkontaktním teploměrem. Pedagog posoudí aktuální zdravotní stav dítěte a v případě zjištění rizikových příznaků bude kontaktovat zákonného zástupce a posílat dítě domů. Žáci s příznaky nemoci do odchodu domů budou mít k dispozici určenou izolovanou místnost.

5. Cesta do školy

Cestou do školy se pohyb žáků řídí obecnými pravidly chování – žáci mají roušku a udržují rozestupy nejméně 2 metry (mimo rodinných příslušníků).

6. Organizace pohybu osob před školou

Pro vstup do školy bude k dispozici pouze hlavní vchod. Po příchodu ke škole je nutné dodržet rovněž rozestupy 2 metry a zabránit shlukování dětí. U hlavního vchodu budou na žáky čekat vedoucí školních skupin (dle časového rozpisu, který zašle rodičům třídní učitel), ke kterým byli žáci přiděleni a budou organizovat pohyb osob. Je nutné dbát pokynů pedagoga. Do šaten budou jednotlivé skupiny odcházet odděleně. Vstup do školy je povolen pouze žákům.

7. Používání roušek

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

8. Pravidla chování žáků ve škole

Se stanovenými hygienickými pravidly chování žáků ve škole budou žáci seznámeni po příchodu do třídy (seznámení provede vedoucí školní skupiny). Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze školní skupiny či přípravy.

9. Vyzvedávání žáků a odchod žáků domů

Po ukončení výukového dopoledního bloku budou skupiny žáků vedoucí školních skupin (učitelé) dle rozpisu vydávání obědů odvádět k šatnám k uložení věcí (případně k odchodu žáků domů bez stravování) a do školní jídelny. Po obědě lze žáky před školou vyzvednout (před hlavním vchodem do školy). Skupiny, které budou zůstávat na odpolední blok, se po obědě navrátí (pod dohledem učitele) do své třídy. Vyzvedávání žáků těchto skupin může probíhat během celého odpoledne, až do 16.00 hod. Zákonný zástupce do školy nevstupuje, zazvoní nebo pedagoga upozorní telefonicky.

10. Docházka a omlouvání žáků

Vedoucí jednotlivých školních skupin vedou evidenci o docházce žáků. Zákonný zástupce co nejdříve omlouvá nepřítomnost žáka ve škole. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, bude učitel žádat informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

11. Výuka tělesné výchovy

Výuka tělesné výchovy v běžné podobě není povolena. Během dne budou v jednotlivých skupinách probíhat pouze tělovýchovné chvilky k protažení a relaxaci těla a pobyt ve venkovních prostorách areálu školy. Aktivity mimo areál školy nejsou možné.

12. Dezinfekce a příprava prostor školy

Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech prostor. Úklid, dezinfekce a příprava prostor školy bude probíhat každodenně dle stanovených hygienických opatření k zabezpečení prevence šíření koronaviru.

Změny vyhrazeny!!! O každé změně budete ihned informováni.

                                                                                                                                                                                                           

Mgr. František Frýdecký, Ph.D.

 

ředitel školy

Čestné prohlášení.pdf (.pdf, 268.76 KB)
© 2011 - Masarykova základní škola Velká nad Veličkou • Realizace web studio dat